...jest pusty
Strona głównaRegulamin konkursu

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj fotelik/ leżanke dla Swojego dziecka”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Zasady Konkursu (zwane dalej „Zasadami”) określają zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Wygraj fotelik/ leżanke dla Swojego dziecka”.

2. Organizatorem Konkursu jest firma LOVRIN Sylwia Różańska z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. al. Piłsudskiego 70 , 33-300 Nowy Sącz, Polska, NIP: 7343101939, Regon 122642221, tel: +48 784 682 477, e-mail: biuro@materacezgor.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Niniejszy Regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i osób biorących udział w konkursie (dalej zwanych „Uczestnikami”), reguluje zasady i warunki uczestnictwa w konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników.

4. Konkurs organizowany będzie za pośrednictwem Internetu – na Fanpage'u oraz Instagramie Organizatora, w serwisie społecznościowym Facebook (zwany dalej: „Serwis Facebook” lub „Facebook”), (zwany dalej „Fanpage), Instagram na terenie Polski.

5. Konkurs, organizowany za pośrednictwem Fanpage’a oraz Instagrama, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z Serwisem Facebook oraz Instagram §2 Przebieg Konkursu 1. Konkurs rozpoczyna się wraz z opublikowaniem Postu na Fanpage`u oraz Instagramie w dniu 21.11.2022. r. roku o godz. 13:00 i trwa do 18.12.2022 r. do godz. 23.59 czasu polskiego/strefa czasowa (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb. 2. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na Fanpage'u dnia 19.12.2022 r. o godzinie 14:00 czasu polskiego/strefa czasowa (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

§2 Przebieg Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się wraz z opublikowaniem Postu na Fanpage`u oraz Instagramie w dniu 21.11.2022. r. roku o godz. 13:00 i trwa do 18.12.2022 r. do godz. 23.59 do godz. 23.59 czasu polskiego/strefa czasowa (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

2. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na Fanpage'u dnia 19.12.2022 r. o godzinie 14:00 czasu polskiego/strefa czasowa (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywny profil w Serwisie Facebook lub Instagram.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy przedsiębiorstwa LOVRIN Sylwia Różańska, a także członkowie ich najbliższej rodziny (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

§4 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs polega na napisaniu jaka jest ulubiona postać z bajki twojego dziecka (zwanego dalej „Zgłoszeniem”) na Fanpage @materacezgor pod zdjęciem konkursowym.

2. Każde zamieszczone Zgłoszenie, spełniające warunki niniejszego Regulaminu podlega ocenie Komisji Konkursowej i daje szansę na wygraną w konkursie.

3. W czasie trwania konkursu Uczestnik może opublikować dowolną liczbę spełniających wymogi konkursu komentarzy, z jednego konta na Facebooku, ale może otrzymać tylko jedną nagrodę.

4. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik w ramach Postu udziela Organizatorowi przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską;

b) wprowadzenie do obrotu;

c) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;

5. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Organizator może zadecydować o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Konkursie i usunięciu opublikowanego przez niego zgłoszenia.

§5 Zasady przyznawania nagród w Konkursie

1. Nagrodami dla Laureata w konkursie jest:

a) Fotelik z postacią z Bajki lub Leżanka z postacią z Bajki

2. Spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń, Komisja Konkursowa nagrodzi 2 zgłoszenia, którego będą kreatywne, pomysłowe i trafnie ujmujące tematykę.

4. W skład Komisji Konkursowej, dokonującej wyboru zwycięzców wchodzi twóch przedstawicieli Działu Graficznego oraz właściciel.

5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej ilości nagród, jeśli ilość nadesłanych zgłoszeń będzie mniejsza niż ilość przewidzianych nagród lub nadesłane zgłoszenia nie będą spełniały regulaminowych założeń.

6. O wygranej w Konkursie oraz o sposobie wydania nagrody, Organizator poinformuje Laureatów Konkursu za pośrednictwem postu w Serwisie Facebook. W poście Organizator zwraca się do nagrodzonego Uczestnika, z prośbą o wskazanie swoich danych osobowych, takich jak: - imię i nazwisko, - adres doręczenia nagrody oraz numer telefonu.

7. W przypadku, gdy Laureat w ciągu 5 dni od daty publikacji postu przez Organizatora, nie odeśle informacji zwrotnej z danymi z punktu 6, traci prawo do otrzymania nagrody.

8. Osoba nagrodzona w Konkursie jest uprawniona, według swego uznania, do odmowy przyjęcia nagród.

9. W przypadku, gdy Laureat nie odeśle informacji zwrotnej z danymi z punktu 6 lub odmówi odebrania nagrody nie zostaną wybrani dodatkowi Laureaci.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z niedoręczeniem nagrody, wynikającym z błędnego lub niepełnego podania przez Uczestnika Konkursu adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę numeru telefonu lub podanego przez Uczestnika Konkursu adresu do doręczenia Uczestnika Konkursu lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi Konkursu nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek innej przyczyny leżącej po stronie Uczestnika Konkursu. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.

§6 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem wiadomości prywatnej skierowanej do administratorów Fanpage'u Materace z gór w terminie do 5 dni po ogłoszeniu wyników.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od jej złożenia Organizatorowi.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Fanpage Uczestnika z którego została przesłana reklamacja, w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji.

5. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 3 powyżej nie będą rozpatrywane.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest LOVRIN Sylwia Różańska z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. al. Piłsudskiego 70 , 33-300 Nowy Sącz, Polska, NIP: 7343101939, Regon 122642221, tel: +48 784 682 477, e-mail: biuro@materacezgor.pl, zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Uczestnik może skontaktować się z Materace z gór:

  Listownie, na adres: LOVRIN Sylwia Różańska, ul. al. Piłsudskiego 70 , 33-300 Nowy Sącz,

  Mailowo, na adres:grafika@lovrin.pl

3. Uczestnik może zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniem we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i może to zrobić: • Listownie, na adres: LOVRIN Sylwia Różańska, ul. al. Piłsudskiego 70 , 33-300 Nowy Sącz• Mailowo, na adres: grafika@lovrin.pl

4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora będzie umożliwienie Uczestnikowi udziału w konkursie (w tym to jest wyłonienia zwycięzców, wydania nagród, rozliczenie wydania nagród, rozpatrzenie reklamacji i ewentualnych roszczeń)

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników do celów uczestnictwa w konkursie jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

6. Dane osobowe Uczestnika konkursu podawane są dobrowolnie, jednakże są niezbędne do udziału w konkursu. Każdy Uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie w celu uczestnictwa w konkursu. W przypadku wycofania tej zgody Uczestnik nie bierze udziału w konkursu, a jego dane zostaną usunięte.

 1. Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez LOVRIN Sylwia Różańska jego danych:

  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych Użytkownika które posiada Organizator oraz uzyskania kopii danych osobowych;

  prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych które są w posiadaniu Organizatora;

  prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku spełnienia określonych warunków;

  prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku spełnienia określonych warunków;

  prawo do przeniesienia danych osobowych – prawo przekazania danych, będących w posiadaniu Organizatora do innej organizacji;

  prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;

  prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  prawo do sprzeciwu

  Swoje prawa wymienione powyżej Uczestnik może realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem. Z żądaniami Uczestnik może wystąpić korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 3.

8. Organizator może udostępniać dane osobowe Uczestnika w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które są niezbędne do prowadzenia działań związanych z konkursem. Działania będą wykonywane na zlecenie i w zakresie ściśle określonym przez Organizatora. Podmioty wykonujące te działania są zobowiązane do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, które to Organizator weryfikuje. Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników również organom publicznym.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania konkursu, a także po jej zakończeniu do czasu przekazania wszystkich nagród oraz dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym, a także na czas rozpatrzenia reklamacji i roszczeń.

10. Organizator nie podejmuje decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

11. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

§8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.materacezgor.pl/regulamin-konkursu-inf-80.html

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarię środków komunikacyjnych w szczególności za funkcjonowanie portalu społecznościowego Facebook oraz za funkcjonowanie sieci internetowej lub lokalnej, za pośrednictwem, których Uczestnicy biorą udział w Konkursie.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych zasad w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru nagród.

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 1. Niezastosowanie się Uczestnika Konkursu do któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować usunięcie Uczestnika z Konkursu.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Zarządzaj cookies

Niezbędne pliki cookie
Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych z ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookie
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i zamówień‚ ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś/łaś naszą stronę internetową
Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre czynności witryny mogą nie działać prawidłowo.
Reklamowe pliki cookie
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
Powered by eBiznes.pl